Umowa kredytu hipotecznego – Sąd wydał wyrok w którym unieważnił w całości umowę kredytu oraz zasądził od Getin banku kwotę

Sąd wydał wyrok w którym unieważnił w całości umowę kredytu oraz zasądził od Getin Banku kwotę na podstawie umowy kredytu hipotecznego.

To jest jedna z najwyższych zasądzonych kwot do zwrotu – 1.175.056,87 zł

Prawnik Online.


Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2022 roku w Poznaniu
na posiedzeniu niejawnym po zamknięciu rozprawy na podstawie art. 15 zzs² ustawy z dnia 2 marca 2020 roku szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, p. 1842, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) sprawy z powództwa przeciwko Getin Noble Bank spółka akcyjna z siedzibą w Warszawle o zapłatę i ustalenie:

 1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr 26900 zawarta w dniu 28 listopada 2005
  roku w Łodzi pomiędzy Getin Bank spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach nieważna;
 2. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 441.380,68 zł (czterysta czterdzieści
  jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych i 68/100) oraz kwotę 164.501,39 CHF (sto
  sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset jeden franków szwajcarskich i 39/100) z odsetkami
  ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 marca 2021 roku do dnia zapłaty;
 3. w pozostałym zakresie oddala powództwo;
 4. kosztami postępowania obciąża w całości pozwanego i z tego tytułu zasądza od
  pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817 zł, w tym kwotę 10.817 zł tytułem zwrotu
  kosztów zastępstwa procesowego;
 5. nakazuje ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Okręgowego w
  Poznaniu) kwotę 30 zł tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej od pisma zawierającego
  oświadczenie o zmianie i rozszerzeniu powództwa.

SSO Sławomira Hańczewska POLSKIEJ